Amodau | Terms

Mae'r Polisi Preifatrwydd yma yn esbonio sut y mae Crwstech yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei roi i Crwstech pan fyddwch yn defnyddio y wefan.

Mae Crwstech wedi ei ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Os y byddwn yn gofyn am wybodaeth amdanoch sydd yn golygu y gallwch eich adnabod pan yn defnyddio ein gwefan byddwn yn gwneud yn siwr bod y wybodaeth ddim ond yn cael ei ddefnyddio yn unol ar datganiad preifatrwydd yma.

Gall Crwstech newid y polisi yma o bryd i'w gilydd drwy ddiweddaru y dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicirhau eich bod yn hapus gyda unrhyw newidiadau. Diweddarwyd y dudalen hon ar 08/02/2023

Beth ydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu y wybodaeth ganlynol :

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth

Defnyddir y wybodaeth i ddeallt eich anghenion ac i'ch darparu gyda'r gwasanaeth gwell, yn enwedig y rhesymau cannlynol:

Diogelwch

'Rydym yn hollol ymroddedig i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal cyswllt a datgelu heb awdurdod mae yna weithdrefn ffisegol, electronig a rheolaethol mewn bodolaeth i ddiogelu y wybodaeth y casglwn ar lein. 

Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Ffeil bychan ydi cwci sydd yn gofyn caniatad i'w gael ei roi ar ddisg caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, bydd y ffeil yn lawrlwytho fel bod y cwci yn helpu gyda dadansoddi traffig ar y we neu yn dangos pryd y byddwch yn ymweld a thudalen we penodol. Mae cwcis yn gadael i aps ymateb i chi fel unigolyn. Gall yr ap deilwra ei weithredoedd yn arbennig i'ch angenion, y pethau yr ydych yn ei hoffi neu gasau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau. 

Defnyddi'r cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalenau sy'n cael ei darllen. Mae hyn yn rhoi cymorth i ddadansoddi y data am y traffig a helpu gwella ein gwefan ar gyfer anghenion ein cwsmeriaid. Mae'r data yn cael ei ddileu o'r system ar ol i'r wybodaeth gael ei ddadansoddi. Ar y cyfan, mae cwcis yn helpu ni greu gwefan gwell sydd yn gadael ni fonitro pa dudalenau yr ydych yn ei hoffi a'r rhai yr ydych ddim yn ei hoffi. Nid yw'r cwcis yn rhoi mynediad i'ch cyfrifiadur nag unrhyw wybodaeth amdanoch, dim ond y data yr ydych yn fodlon rhannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch newid hyn yn ngosodiadau eich porwr os y dymunwch. Gall hyn effeithio ar berfformiad y wefan.

Defnyddir cwcis Google Analytics ar y wefan yma . Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gwybodaeth Google Analytics 

Am fwy o wybodaeth am cwcis ewch i

http://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics yn llwyr ewch i

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

​Doleni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill a all fod o ddiddordeb i chi. Ond, unwaith y byddwch wedi defnyddio y dolenni i adael ein gwefan rhaid nodi bod dim rheolaeth ganddomndros y gwefannau yma. Felly, ni allwn gymeryd cyfrifoldeb dros eich preifatrwydd na diogelwch eich gwybodaeth tra eich bod ar y gwefannau hyn. Nid yw'r polisi preifatrwydd yma yn cwmpasu y gwefannau hyn.

Byddwch yn ofalus a darllenwch y polisi preifatrwydd sydd yn berthnasol i'r wefan yr ydych yn ei ymweld.

Rheoli eich gwybodaeth personol

Mae modd i chi atal y defnydd a'r casglu o'ch gwybodaeth personol fel y ganlyn :

Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu na prydlesi eich gwybodaeth personol i unrhyw drydydd parti heblaw bod ganddom ganiatad neu bod hi'n ofynol yn gyfreithiol. Gallwn ddanfon gwybodaeth i chi am gwmniau trydydd parti y byddwn yn meddwl fyddai o ddiddordeb i chi os hyn fyddai eich dymuniad.

Gallwch ofyn am fanylion o'ch gwybodaeth personol yr ydym yn ei storio o dan y Ddefdd Diogelu Data 1998. Gofynir am ffi bychan. Os hoffech gopi or gwybodaeth, anfonwch lythyr i Crwstech, Ty Gwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd ganddom ni yn anghywir neu yn anghyflawn, anfonwch ebost i ni neu lythyr. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sydd yn anghywir.

Drwy barhau i bori a defnyddio y wefan yma, yr ydych yn cytuno i ddilyn a derbyn telerau ac amodau isod, sydd ynghyd a'n Polisi Preifitrwydd yn rheoli y berthynas rhwng Crwstech a'ch defnydd chi o'r wefan. Os ydych yn anghydweld gyda termau ac amodau yna gofynir i chi beidio a defnyddio'r wefan.

Mae'r term 'Crwstech' neu 'ni'  yn cyfeirio at Llion Gerallt perchennog y wefan, ein cyfeiriad yw Ty Gwyn. Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy LL260EH. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu borwr y wefan.

Rhaid dilyn y telerau ac amodau canlynol er mwyn defnyddio y wefan yma:


This Privacy Policy explains how Crwstech uses and protects any information you give Crwstech when you use the website.

Crwstech is committed to protecting your privacy. If we ask for information about you which means that you can be identified when using our website we will make sure that the information is only used in accordance with this privacy statement.

Crwstech may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to make sure you are happy with any changes. This page was updated on 08/02/2023
What we collect

We may collect the following information:


What we do with the information

The information is used to understand your needs and to provide you with the better service, in particular the following reasons:
Security

We are totally committed to keeping your information safe. In order to prevent unauthorized contact and disclosure there is a physical, electronic and managerial procedure in place to protect the information we collect online. 

How we use cookies

A cookie is a small file that requires permission to be placed on your computer hard disk. Once you agree, the file will download so that the cookie helps with web traffic analysis or shows when you visit a specific web page. Cookies allow apps to respond to you as an individual. The app can tailor its actions to your needs, your likes or dislikes by collecting and remembering information about your preferences. 

The traffic recording cookies are used to identify which pages are being read. This helps to analyze the data about the traffic and help improve our website for the needs of our customers. The data is deleted from the system after the information has been analysed. Overall, cookies help us create a better website which lets us monitor which pages you like and which you don't like. The cookies do not give access to your computer or any information about you, only the data you are willing to share with us.

You can choose to accept or reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can change this in your browser settings if you wish. This may affect the performance of the website.

Google Analytics cookies are used on this website. For more information visit website Google Analytics information 

For more information about cookies visit

http://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

To opt out of being tracked by Google Analytics completely go to

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

​Link to other websites

Our website may contain links to other websites which may be of interest to you. But, once you have used the links to leave our website it must be noted that we have no control over these websites. Therefore, we cannot take responsibility for your privacy or the security of your information while you are on these websites. This privacy policy does not cover these websites.

Be careful and read the privacy policy that applies to the website you are visiting.

Manage your personal information

You can prevent the use and collection of your personal information as follows:

We will not sell, share or lease your personal information to any third party unless we have permission or it is required by law. We can send you information about third party companies that we think would be of interest to you if this is what you wish.

You can request details of your personal information that we store under the Data Protection Act 1998. A small fee is charged. If you would like a copy of this information, please send a letter to Crwstech, Ty Gwyn, Station Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH

If you believe that any information we have is incorrect or incomplete, please send us an email or a letter. We will correct any information that is incorrect.

By continuing to browse and use this website, you agree to follow and accept the terms and conditions below, which together with our Privacy Policy govern the relationship between Crwstech and your use of the website. If you disagree with the terms and conditions then you are asked not to use the website.

The term Crwstech or us refers to Llion Gerallt the owner of the website, our address is Ty Gwyn. Station Road, Llanrwst, Conwy LL260EH. The term you refers to the user or browser of the website.The following terms and conditions must be followed in order to use this website: