top of page

Mae'r Polisi Preifatrwydd yma yn esbonio sut y mae Crwstech yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei roi i Crwstech pan fyddwch yn defnyddio y wefan.

Mae Crwstech wedi ei ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Os y byddwn yn gofyn am wybodaeth amdanoch sydd yn golygu y gallwch eich adnabod pan yn defnyddio ein gwefan byddwn yn gwneud yn siwr bod y wybodaeth ddim ond yn cael ei ddefnyddio yn unol ar datganiad preifatrwydd yma.

Gall Crwstech newid y polisi yma o bryd i'w gilydd drwy ddiweddaru y dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicirhau eich bod yn hapus gyda unrhyw newidiadau. Diweddarwyd y dudalen hon ar 15/11/2021

Beth ydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu y wybodaeth ganlynol :

 • enw

 • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad ebost

 • gwybodaeth demograffic fel côd post, dewisiadau a diddordebau

 • unrhyw wybodaeth arall sydd yn berthnasol i arolygon cwsmeriaid neu gynigion.

 • Gwybodaeth am eich offer a systemau technegol

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth

Defnyddir y wybodaeth i ddeallt eich anghenion ac i'ch darparu gyda'r gwasanaeth gwell, yn enwedig y rhesymau cannlynol:

 • Cadw cofnodion mewnol.

 • Gallwn ddefyddio y wybodaeth i wella ein cynnyrch a gwasanaeth.

 • O bryd i'w gilydd mae'n bosib y byddwn yn anfon ebyst yn hyrwyddo cynnych neu wasanaeth newydd,cynigion arbennig neu wybodaeth o ddiddordeb i chi drwy ddefnyddio y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych.

 • O bryd i'w gilydd mae'n bosib y byddwn yn cysylltu a chi ar gyfer ymchwil i'r farchnad. Mi fyddwn yn cysylltu gyda chi drwy ebost, ffôn, llythyr neu neges testun.

Diogelwch

'Rydym yn hollol ymroddedig i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal cyswllt a datgelu heb awdurdod mae yna weithdrefn ffisegol, electronig a rheolaethol mewn bodolaeth i ddiogelu y wybodaeth y casglwn ar lein. 

Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Ffeil bychan ydi cwci sydd yn gofyn caniatad i'w gael ei roi ar ddisg caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, bydd y ffeil yn lawrlwytho fel bod y cwci yn helpu gyda dadansoddi traffig ar y we neu yn dangos pryd y byddwch yn ymweld a thudalen we penodol. Mae cwcis yn gadael i aps ymateb i chi fel unigolyn. Gall yr ap deilwra ei weithredoedd yn arbennig i'ch angenion, y pethau yr ydych yn ei hoffi neu gasau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau. 

Defnyddi'r cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalenau sy'n cael ei darllen. Mae hyn yn rhoi cymorth i ddadansoddi y data am y traffig a helpu gwella ein gwefan ar gyfer anghenion ein cwsmeriaid. Mae'r data yn cael ei ddileu o'r system ar ol i'r wybodaeth gael ei ddadansoddi. Ar y cyfan, mae cwcis yn helpu ni greu gwefan gwell sydd yn gadael ni fonitro pa dudalenau yr ydych yn ei hoffi a'r rhai yr ydych ddim yn ei hoffi. Nid yw'r cwcis yn rhoi mynediad i'ch cyfrifiadur nag unrhyw wybodaeth amdanoch, dim ond y data yr ydych yn fodlon rhannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch newid hyn yn ngosodiadau eich porwr os y dymunwch. Gall hyn effeithio ar berfformiad y wefan.

Defnyddir cwcis Google Analytics ar y wefan yma . Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gwybodaeth Google Analytics 

Am fwy o wybodaeth am cwcis ewch i

http://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics yn llwyr ewch i

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

​Doleni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill a all fod o ddiddordeb i chi. Ond, unwaith y byddwch wedi defnyddio y dolenni i adael ein gwefan rhaid nodi bod dim rheolaeth ganddomndros y gwefannau yma. Felly, ni allwn gymeryd cyfrifoldeb dros eich preifatrwydd na diogelwch eich gwybodaeth tra eich bod ar y gwefannau hyn. Nid yw'r polisi preifatrwydd yma yn cwmpasu y gwefannau hyn.

Byddwch yn ofalus a darllenwch y polisi preifatrwydd sydd yn berthnasol i'r wefan yr ydych yn ei ymweld.

Rheoli eich gwybodaeth personol

Mae modd i chi atal y defnydd a'r casglu o'ch gwybodaeth personol fel y ganlyn :

 • pan fyddwch yn llenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y bocs y gallwch ei dicio i ddangos nad ydych eisiau i'ch gwybodaeth gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol.

 • os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth personol ar gyfer marchnata uniongyrchol yn y gorffenol, gallwch newid eich meddwl unrhyw amser drwy ebostio ni i'r cyferiad yma help@crwstech.com

Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu na prydlesi eich gwybodaeth personol i unrhyw drydydd parti heblaw bod ganddom ganiatad neu bod hi'n ofynol yn gyfreithiol. Gallwn ddanfon gwybodaeth i chi am gwmniau trydydd parti y byddwn yn meddwl fyddai o ddiddordeb i chi os hyn fyddai eich dymuniad.

Gallwch ofyn am fanylion o'ch gwybodaeth personol yr ydym yn ei storio o dan y Ddefdd Diogelu Data 1998. Gofynir am ffi bychan. Os hoffech gopi or gwybodaeth, anfonwch lythyr i Crwstech, Ty Gwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd ganddom ni yn anghywir neu yn anghyflawn, anfonwch ebost i ni neu lythyr. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sydd yn anghywir.

Drwy barhau i bori a defnyddio y wefan yma, yr ydych yn cytuno i ddilyn a derbyn telerau ac amodau isod, sydd ynghyd a'n Polisi Preifitrwydd yn rheoli y berthynas rhwng Crwstech a'ch defnydd chi o'r wefan. Os ydych yn anghydweld gyda termau ac amodau yna gofynir i chi beidio a defnyddio'r wefan.

Mae'r term 'Crwstech' neu 'ni'  yn cyfeirio at Llion Gerallt perchennog y wefan, ein cyfeiriad yw Ty Gwyn. Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy LL260EH. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu borwr y wefan.

Rhaid dilyn y telerau ac amodau canlynol er mwyn defnyddio y wefan yma:

 • Mae cynnwys tudalenau y wefan yma er defnydd a gwybodaeth cyffredinol i chi. Gall y wybodaeth newid yn ddi rybydd.

 • Mae'r wefan yma yn defnyddio cwcis i fonitro dewisiadau pori a niferoedd sydd yn ymweld. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Polisi Preifitrwydd.

 • Gallwn ni nac unrhyw trydydd parti rhoi unrhyw warant i gywirdeb, amseroldeb, perfformiad, llwyrni neu addasrwydd y wybodaeth  a'r cynnwys sydd iw weld neu gynnig ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas penodol. Mae'n rhaid i chi dderbyn y gall y wybodaeth a'r cynnwys fod yn anghywir neu yn wallus. 'Rydym yn eithrio unrhyw atebolrwydd am y gwallau ac anghywirdeb i'r raddfa eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

 • Ar eich menter llwyr eich hun y byddwch chi yn defyddio y wybodaeth a chynnwys ar y wefan yma, ni fyddwn yn atebol. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siwr bod unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu wybodaeth ar y wefan yma yn bodloni eich gofynion penodol.

 • Ni sydd yn berchen ar hawlfraint neu wedi ein trwyddedu i ddefnyddio cynnwys y wefan yma. Mae yn yn cynnwys, ond ddim wedi ei gyfyngu, i'r cynllun, llunwedd, edrychiad a graffeg. Gwaherddir at gynhyrchu ac eithrio yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n ffurfio rhan o'r telerau a'r amodau hyn.

 • Bydd pob nod masnach sy'n cael ei ddangos sydd ddim yn berchen neu wedi ei trwyddedu i ni yn cael ei gydnabod ar y wefan.

 • Gall defnydd anawdurdodedig o'r wefan hon bennu mewn cais am ddifrod neu/a throsedd.

 • O bryd iw giydd gall fod linciau i wefannau eraill ar y wefan. Nid yw'r ffaith bod rhain ar ein gwefan yn golygu ein bod yn cefnogi y gwefannau hyn. Mae'r linciau yma ar gyfer eich cyfleustra. Ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys y gwefannu hyn.

 • Cyfreithiau Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr sydd yn ddarostynedig i unrhyw ddefnydd o'r wefan yma  neu unrhyw anghydfod gall fod oherwydd defnydd o'r wefan.

bottom of page